Onze projecten

Monetariseren van fte’s

Monetariseren van fte’s

door | jan 24, 2024

Aanleiding voor Rijkswaterstaat WVL-BNRE om het initiatief te nemen om een standaardmethode op te stellen voor het monetariseren van fte’s, is het steeds nadrukkelijker aan de orde komen van het monetariseren van fte’s in businesscases binnen Rijkswaterstaat. Met het monetariseren van fte’s wordt bedoeld dat de beoogde baten ingeboekt kunnen worden als een besparing op kosten. De complexiteit uit zich in het feit dat de besparingen niet altijd één-op-één op voorhand aanwijsbaar zijn of enkel kwalitatief van aard zijn en dus niet kwantitatief inboekbaar.

Cleverstone is gevraagd om de besluitvorming binnen Rijkswaterstaat te faciliteren aan de hand van eenduidig uitgewerkte beslisinformatie, en de standaardmethode vorm te geven. Het inzetten van een standaardmethode biedt bij het monetariseren van fte posities een gestructureerde aanpak om mogelijke besparingen te duiden en budgettaire transparantie te bevorderen.

De standaardmethode is onder te verdelen in drie stappen;

  1. Classificatie van fte’s;
  2. Budgetallocatie;
  3. Batenmanagement.

De standaardmethode is opgesteld om te komen tot uniformiteit qua businesscaseproces en –inhoud m.b.t. het monetariseren van Full-Time Equivalents (fte´s). Het kunnen aansluiten op een (Rijkswaterstaat-breed) kader voor het monetariseren van fte’s helpt bij het kunnen opstellen van businesscases binnen Rijkswaterstaat.